همین امروز یک نماینده مجلس گفته 'من زدم کشتم، می‌خواهی چکار کنی؟'