آخه رهبر مفسدین عالم چرا به فکر مردم خودت نیستی؟! اعتراض یک کارگر به گرانی داروی مورد نیازش - ویدئو