دفاع جانانه مردم میدان ۷ تیر تهران از یک زباله‌گرد و فراری دادن ماموران پسماند - ویدئو