شکستن شیشه‌های قطار مترو توسط یک خانم برای نجات از خفگی در ایستگاه متروی تئاتر شهر تهران - ویدئو