حمله به کنسولگری ایران در هامبورگ؛ وزارت خارجه محکوم کرد