کارگران معدن آسمینون منوجان جاده بین المللی منوجان ـ بندرعباس را مسدود کردند+ فیلم