شیخ ابوالمرد و زنان پیشرو - از مکافات زنان غافل مشو!