روزانه ۲۰ مهندس و نخبه از کارشناسی تا دکترا از کشور خارج می‌شوند