چهارمین روز تجمع بزرگ مردم شهرکرد در اعتراض به غارت آب: «ما مردمان جنگیم بجنگ تا بجنگیم»