مخالفان شاه حتی به بازپس‌گیری دو تنب کوچک و بزرگ و ابوموسی اعتراض کردند