آتش زدن موتور نیروی ویژه توسط جوانان در اعتراضات اصفهان – ویدئو