اگر ایران از مذاکرات به عنوان پوشش استفاده کند ؛ امریکا فشارها را افزایش می دهد