فیلمی از وارفتگی و خستگی لباس شخصی‌ها و ماموران شرکت کننده در سرکوب اعتراضات اصفهان