نیروهای ارتش در مرز قصرشیرین یک کولبر جوان، پدر دو فرزند را کشتند