شنیده شدن صدای انفجار مهیب در آسمان نطنز؛ مقام نظامی: موشک پدافندی آزمایش شد