اخراج ۶۰ نفر در ۶۰ دقیقه از شهرداری قائم شهر (شاهی)