حمله بسیجیان اسد به دانشجویان معترض درون دانشگاه!

شهر حلب - امروز ۲۰/۱۲/۲۰۱۱ )