اشرف غنی : اشتباه من اعتماد به آمریکا و شرکای بین‌المللی بود