نظریه‌پردازی که واکسیناسیون را «حماقت» خواند به دلیل کرونا درگذشت