منفعت همگانی -پرسشها و پاسخهای کلیدی اقتصادی در خصوص توافق احتمالی

در این برنامه پیرامون اخرین وضعیت بازار های ایران پیرامون توافق احتمالی سخن خواهیم گفت و پیشنهاداتی را نیز مطرح میکنیم

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: