ایجاد حسینیه؛ نخستین گام‌های علی‌عسگری در هلدینگ پتروشیمی