ایجاد رعب و وحشت در کیانپارس با حمله ماموران شهرداری در هیات اراذل و اوباش - ویدئو