منفعت همگانی -ادامه مسیر توافق وهشداری در خصوص نوسانات شدید قیمتی

در این برنامه به بررسی سناریو های مختلف از منظر اقتصادی پیرامون مذاکرات برجام خواهیم پرداخت و نوسانات بازار ها را با توجه به موضوع بررسی خواهیم کرد.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: