مرگ بر تمام آخوندا؛ خشم خانم رهگذر از دیدن کودک زباله گرد خردسال – فیلم