رزمایش مشترک دریایی ایران، چین و روسیه؛ سیاری: امنیت را بی نیاز از غرب تامین می‌کنیم