اعدام سه زندانی در خرم آباد و اصفهان از جمله یک تبعه افغانستان