«مدیر بی‌لیاقت استعفا» اعتصاب کارگران کشت و صنعت نیشکر میان‌ آب + فیلم