دیدار طالبان با نمایندگانی از جامعه مدنی در نروژ؛ 'فعالان زن در کابل مخفی شدند'