چراغ سیز مذاکر جمهوری اسلامی با امریکا و روسیه هم موافقت کرد