پنجشنبه ۷ بهمن ۱۴۰۰، اخبار سرکوب در ایران و نقض حقوق بشر در ۲۴ ساعت