چهل کامنت بریک تصویر( ما انقلاب کردیم ؛ چه اشتباهی کردیم)
08.02.2022 - 08:09

Missing media item.

 

Rose Sund

 

انقلاب اشتباه نمی‌شود در هیچ کجای تاریخ.منافع دولت‌های غربی مانند فرانسه و آمریکا و بخشا انگلیس اجازه به تکمیل رساندن انقلاب را نداد‌روند تاریخ در جریان بود که قدرت‌های منطقه آن را از آن خویش کردند و هنوز هم دست در دست هم به یاری هم می شتباند.انقلاب اشتباهی نمی‌شود.
 
Mohamad Elahi
مگر غرور اجازه می دهد بگویم مردم گرفتار را به تهه چاه انداختیم که برون رفتی هم باقی نیست
 
موارد بسیاری دیده ام، که از چپ ستیزی و کمونیست ستیزی و حتی ضدیت هیستریک با مجاهدین از سوی وابستگان این گرایش ها مطرح می شوند. البته که این پدیده معلول است و مدعیان علم سیاست را با علت ها کاری نیست.
مردم به راستی در شرایط بحران غیر قابل تصوری به سر می برند و کشورمان هم مدام از سوی اسرائیل تهدید می شود، علاوه بر آن اغلب کشورهای منطقه تبدیل به دشمنانی قسم خورده اند. در این شرایط، دو جریان اصلی یعنی مجاهدین و طیف های مختلف چپ حتی کمونیست کارگری، در ستایش انقلاب فاجعه بار از حاکمان ویرانگر سبقت می گیرند و با این مواضع هر چه بیشتر از مردم دور می شوند که شده اند.
 
شما را نمیدانم وی اگر کسی از من سوال کند که در زندگیت به چی افتخار میکنی بدون شک میگم.شرکت در انقلاب 57 خوشحالم که متعلق به نسلی هستم که ملیونی ریخت توی خیابان و در مقابل رژِیم تا به دندان مسلح پادشاهی به رژیم پلاستیکی پادشاهی به رژیمی که شالوده اش بیعدالتی و چاپلوسی خفقان و ترور بود گفت نه.
 
حسودیم شد! من که از عذاب وجدان بخاطر شرکت فعالانه ام در انقلاب فاجعه بار، رهایی ندارم
 
خوب شما دارید جمهوری را اسلامی محصول پیروزی انقلاب جا میزنید، و این نکته که خمینی و جنبش کثیف اسلامی محصول شکست انقلاب است را ندیده میگیرید، راستش به عمد هم دارید این کار را میکنید
 
 
حالا كه انگار قرار است بيفتيم در بحث آموزش به زبان مادري و ما اشتباه كرديم و نكرديم و شايد كرديم… و سر همين بحث ها هم هيچ وقت يك قدم مشترك با هم برنداربم من هم مي گويم معلوم أست كه اشتباه كرديم. شلينك نويسنده ي آلماني مي گويد متضاد خوب نه بد بلكه نيت خوب أست. ما هم به احتمال زياد نيت مان خوب بود
 
من فکر نمیکنم که اینطور که شما می نویسید هست، یعنی کسی و یا کسانی مردم را مجبور به پذیرش عملی کردن که خودشان نمی خواستند، ولی اگر اینطور باشد که شما می نویسید، یعنی مردم خودشان توانایی تشخیص خوب از بد را نداشند یا ندارند؛ خوب حقشان/حقمان است که ...!
 
 
به این نطرم که انقلاب نشد بلکه توسط خمینی از انقلاب سفید و پیامدهایش جلوگیری شد..
 
اگر اندیشکاران ایران بویژه چپ شناخت ژرفی از دین و فرهنگ سنتی و سوگلی بودن اسلام گرایان برای آمریکا و اروپا در آن‌زمان از برای جنگ سرد،داشت می‌دانست که فرایند این خیزش شوم دادی برای کشور است وگروه های سیاسی هم هیچ بختی در هماوردی با خمینی ندارند و پیروز این رویدادشوم چیره گی اسلام گرایان میباشد وانقلاب برای بهزیستی وپیشرفت میباشد ولی فرایند آن در کشور ما وارونه بود و نام انقلاب شکوهمند نادرست است زیرا دستاورد آن بدبختی جانکاه فرهنگی،سیاسی واقتصادی وپرتاب شدن درژرفنای گره گاه زمان میباشد .
بایک گفته نمی توان پاسخ داد .عوامل فراوانی زمینه ساز روی کارآمدن جمهوری اسلامی میباشندکه بنیادی ترین اش پشتیبانی شاه از اسلام گرایان از برای ترس از کمونیسم از یک سو ودر آوردن اسلام از زباله دان زمان وپروبال دادن به ان ازسوی غرب برای برخورد با شوروی ونیروهای چپ بالنده از سویی وشناخت بی‌مایه چپ ایران از اسلام وریشه دار بودن باور اسلامی هم از سویی وچیره گی باور ضدامپریالیستی در گروه های چپ ایران توانستند با هم زمینه ساز نشست کنفرانس گوادلوپ و گزینش بپایان رساندن سلطنت و واگذاری به اسلام گرایان تا بافت اقتصادی وسیاسی کشور بسود غرب پایدار بماند تاروزنه ای برای جوانه زنی چپ هستیمند نباشد وشگفتی در آن بود که همه تاروپود شاهنشاهی در بازه زمانی کوتاه با برنامه وهمکاری غرب،ارتش واسلام گرایان فروریخت که حتی خمینی هم شوکه شده بود و وخمینی همه جهان را ببازی گرفت تا بر کشور چیره گردد و تنها روزنه ای که شاید می توانست کمی بازدارنده چیره گی آسان اسلام گرایان شود پشتیبانی ملی گرایان وچپ هااز بختیار بود چون هواداران بختیار با گفتمان سازماندهی سیاسی آشنا نبودند وچپ ایران می توانست در این هنگامه کارآیی داشته باشد ودر آن‌زمان شصت درصد مردم در روستا ها بودند وبیشتر شأن هوادار شاه بودند واین بخش خاکستری خاموش اگر سازماندهی میشدند می‌توانستند نیروی بزرگی برای پیشبرد برنامه بختیار باشد وبختیار دست تنها وبدون یاری از ارتش ،شاه ،غرب،ملی گرایان ونیروی های چپ سرنگون شد با آنکه در زمان کوتاه کارهای خیلی خوبی چون منحل کردن ساواک وآزادی اندیشه ورسانه ها راانجام داد، نتوانست تاب بیاورد
اگر سنجش های ستم ونابرابری را رویکرد داشته باشیم در کشورهای همسایه وحتی شوروی ستم و تهیدستی از ایران بیشتر بود ولی موقعیت ویژه ایران وهمسایگی با شوروی توانست به سازشی بین غرب واسلام گرایان بیانجامد وسرنگونی زودرس شاه وروی کار آمدن اسلام گرایان آغاز نابودی وسراشیبی کشور بود وکفه ترازوی سیاست درآنزمان بسود وسوی نیروهای واپسگرای اسلامی سنگین بود وتنها آموزه بزرگیست که هر خیزشی که تنیده به برنامه وآگاهی نباشد سرانجامش سیاه وتلخ مانند خیزش مردم ایران است وهمه نیروهای درگیر در سپهر دشمنی با شاه بازیچه اسلام گرایان وامریکا شدند
 
اگر رژیم ملاها از این روش های سرکار گذاری استفاده نمیکرد خیلی وقت سقط شده بود اما گویا اپوزیسیون!!استعداد عجیبی در فریب خوردن دارد
 
اینجور تبلیغات طرفدار این هستند که تاریخ دوباره تکرار شود از اخوندی به شاهی ولی هر دو ریژیم تاریخی سیاه دارند و قابل دفاع نیستن ولی جمهور اعدام و پدوفیل اسلامی ایران در جنایت بی نظیر است.
 
هر انقلابی عوامل داخلی و خارجی دارد،
یک سؤال از شما، چرا خواندن رساله خمینی در رژیم گذشته ممنوع بود؟چه قدرتی جلوگیری میکرد؟
 
به امید سرنگونی جمهوری اعدام اسلامی ایران و آزادی همه ملتهای ایران با حقوقی برابر در سیاست، اقتصاد، اجتماعی، فرهنگی و زبانی.
 
دوست گرامی‌، این استدلال کودکانه ای است. بسیاری از مجاهدین و چپ ها در زندان با آخوند ها هم بند بودند؛ آنها می‌‌دیدند که آخوند ها، حتی ملاقه دیگ غذای اینها را نجس می‌‌دانند، حتی روی طنابی که سعید سلطان پور لباس پهن کرده بود، آنرا نجس دانسته و لباس‌های شسته شده خود را روی آن پهن نمی‌‌کردند.
از طرف دیگر؛ بزرگترین تشکل خارج از کشوری یعنی کنفدراسیون دانشجویان چپ گرا بود، که یک نماینده توده‌ای مدام میان آنان و خمینی در سفر بود. اسلامی‌ها هم که دکتر یزدی و قطب زاده را داشتند.
مجاهدین هم حسین احمدی روحانی را به عنوان نماینده به نزد خمینی فرستادند که نتیجه‌ای نداشت و آنها را تایید نکرد. حسین احمدی روحانی بعدا پیکاری شد و بعد‌ها توسط لاجوردی به اعدام محکوم گردید. بعد هم از یک سال و نیم قبل از انقلاب، تمامی کتابها جلو دانشگاه تهران به فروش می‌‌رسیدند. در آخر هم آیا تهیه بمب و نارنجک و مسلسل سخت تر بود یا کتاب خمینی؟ Ebi Khataei
 
 
مشكل ايران فقط جمهوري اسلام شيعه حسين است فقط به فقط دارو ودوا و علاج هم فقط جمهوري ايران بدون كلمه اسلام است
 
هیچ انقلابی نکردید، بلکه برای چندمین بار آلت دست کودتاگران سازمان های جاسوسی غرب به عمده سازمان سیا قرار گرفتید.
 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

کیانوش توکلی
برگرفته از:
فیسبوک نویسنده

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما