محمد نوری زاد:کشتار ۶۷ لکه ننگ بر پیشانی کسانی است که در برابر آن سکوت کردند