عملیات تیم‌های امنیتی-انتظامی برای سرکوب حرکات مخالفین سبز