پیامک به تهرانی های عزیز ...(مقایسه اجلاس سران در کپنهاک و تهران )