عجیب است که جمهوری اسلامی از "حقوق بشر" و "دمکراسی" در اجلاس تهران می گوید