سخن روز

1 کامنت
«آقای شجاعی من با شما کاملا در این زمینه موافقم که آقای یوسف بنی طرف هم به اندازه حکومت اسلامی در دستگیری این جوانان مقصر است.
6 کامنت
4 کامنت
زبان هر انسانی مثل وجود خود او باید به رسمیت شناخته شود. موجویت انسان جدا از زبانش نیست و نباید آنرا ممنوع نمود. آنان که چنین سیاستهایی را اجرا کرده و دنبال میکنند جنایتکارانی بیش نیستند.
1 کامنت
1 کامنت
6 کامنت
سایت ایران گلوبال ، یگانه رسانه ای بوده است که اخبار اجلاس اولاف پالمه را (متشکل از جمع متنوعی از مخالفان رزیم) را پوشش داد و ضمن مصاحبه های اختصاصی سعی کرد نظرات موافق و مخالف این نشست را باز تاب دهد