سخن روز

تیراژ سایت بنابر آما ر « آنالیز گوگل »(1)، در این سالها راه صعودی را طی کرد (بزدوی آمار دقیق آن را در اختیار همگان قرار خواهد گرفت )7_ دوست و «دشمن » خوب ، بد های زیادی در باره ایران گلوبال گفته اند
3 کامنت
نویسندگان دائمی سایت این امکان را می یابند که نوشته های خود را بطور آنلاین در سایت بگذارند.
1 کامنت
این شرایط دقیقا با وضیعتی که حکومت دکتر نحیب الله و تقاضای او برای تشکیل دولت آشتی ملی _ شباهت های زیادی دارد .