احزاب و تشکل ها

خود کفایی برای کوبیدن ِ مشت بر دهانِ امپریالیسم
احوال کشور بعد از برجامِ بی فرجام
سانسور ِ قسمتهایی از نمادِ باشگاهِ آ.س.رم ایتالیا توسط سیمایِ میلیِ و توصیه های ایمنی لازمه برای امت اسلامی
حسین حاج فرج الله دباغ معروف به دکتر سروش و مزایایِ مادی و معنوی انقلاب اسلامی
قاصدی با پیامی از خُلدِ برین
پیشگیری از توهین به مقدسات و محاربه احنمالی
توصیه دیپلماتیک برای ارتقا مللی و بین المللی