اشرف دهقانی

2018/2/26 با اعتراض علیه سرکوب دراویش ، وحدت صفوف مردم را تحکیم بخشیم !
2018/2/25 در ارتباط با روز جهانی زبان مادری
2018/1/19 سخنی با خلق آذربایجان!
2016/10/21 صداهای ماندگار
2016/6/12 پاسخ اشرف دهقانی به ادعای پرویز معتمد ساواکی، درباره حمید اشرف
2014/10/21 مقاومت مسلحانه در کوبانی، ناقوس مرگ شب پرستان !
2014/9/7 کارگران و جنگ و نا امنی در خاورمیانه
2014/8/28 سخنی در مورد " آذربایجان و مسئله ملّی"
2014/8/3 کشتار کودکان فلسطينی، پيروزی اسرائيل !
2014/6/29 "ﺑﺎﺟﯽ، ﺳﻦ ﻧﻪ ﺟﻮرﯾﺪون"ﺧﻮاﻫﺮ، ﺗﻮ ﭼﻪ جوری ﺑﻮدی!؟
2014/4/2 کودکان کار و خريد و فروش کودک!
2014/3/7 پيوند جنبش زنان با جنبش کارگری ضرورتی انکار ناپذير برای نیل به رهایی!
2014/3/5 بی بی سی و رستاخیز سیاهکل (برای ثبت در تاریخ )
2014/2/4 21 آذر، فراز و فرود فرقه دموکرات آذربایجان(قسمت دوم)
2014/1/17 21 آذر، فراز و فرود فرقه دموکرات آذربایجان!
2013/12/25 شمايی ‌از فمينيسم و مسئله زن
2012/9/2 دروغهای ثابتی علیه کتاب "حماسه مقاومت"!
2012/8/19 کمک گرفتن از امپرياليستها راه رسيدن به آزادی را هموار نمی کند!
2012/7/21 تنيدگی ساواک با شکنجه و قتل های زنجيره ای!
2011/8/30 به ياد گرامی جانباختگان دهه 60
2011/6/21 از پاسخ به ضرورت زمان تا گسست از تئوری: تجربه ای تاریخی از چریک‌ها
2010/1/23 منتظری، پدر حقوق بشر یا طراح ولایت فقیه؟
2009/8/25 شکنجه در خدمت ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه!
2009/7/2 بیم ها و امیدهای جنبش سترگ جاری!