پویان انصاری

2018/1/21 از طرف من هم زیـر عبـای
2018/1/9 و اما شـرم زده گـانِ تـاریـخ
2017/6/16 کُمـونـیـست هـا و تـوجـیـۀ …!
2017/6/9 من محکوم نمی کـُنـم
2017/5/22 شکـسـتِ خـلـقِ قـهـرمـان در ...!
2017/5/18 "خـاوران" ستـاد انتخاباتی نامزدهای
2017/3/17 بـر پـایـی عیـد نـوروز، خـنـجـری است بر قلب
2017/3/6 " به اندازه کوپن خود صحبت کنید"
2017/2/8 سـایـه شـوم سـرمـایـه بر حـقـوق بـشـر
2016/9/27 هـر جـا که پـا نهـادیـد جُــز
2016/8/27 آتـشفشـانِ سـرکـشِ دهـۀ شـصـت
2016/8/19 وقتی بهـار، پاییـز و زمستـان هم، در سوگِ
2016/7/29 سایۀ اُمید، در چشمِ غم زده
2016/7/15 امـان از تـسـلـیـت گـفتـن های ...!
2016/6/29 بـرخیـز، او دارد چـون شمـع، ذره ... !
2016/6/20 وقتـی آب سر بـالا بـرود ساواکی هایِ ...!
2016/4/29 اول ماه مه و رفتـار مُصلـِـحـانـه، راز بقـایِ ...!
2016/3/8 بـه بهـانه 8 مـارس روز جهـانـی زن
2016/3/3 بـوسـه بر انگشتـانِ آن دستـی که
2016/2/25 عجـایـب انـدر عجـایـب
2016/2/11 من در ساحلی امن، تـو در ... !
2015/9/14 فریاد آزادیخواهی شاهرخ زمانی در قلم و ... !
2015/9/5 هم چون شقایق، در میانِ دشتِ خـارِ
2015/3/30 به امید پیروزی نهایی تیم مردم دربندِمان
2015/1/20 سئوالات مبهم امتحانیِ. ... 22بهمن57!
2014/12/5 بـاز هـم انـدر خـوش رقصـیِ آقـای ...!
2014/11/1 چـرا فقـط در دو شهـر ...!؟
2014/10/19 کـوبـانـی یعنـی، حمـاسـه
2014/10/13 دو خلافت ولی، با یک شمشیر خونین
2014/10/6 بـرای ...، اول بـایـد بـا کـدام ... !
2014/7/31 دم شان گرم که زیر شمشیر خونین···
2014/7/25 گفت، زمـان، زمـانِ ...، گفتم ...!
2014/7/22 محکوم کردن ارتشِ ... بدون محکوم کردن سازمانِ ...!
2014/5/19 راستی شنیده ای که، آسه برو آسه بیا که ....!
2014/5/11 همه سـر و تـه یـک کـربـاسیـم
2014/4/29 باز روز کـارگـر بی سر و سامان، فرا رسید!
2014/4/18 اعـدام، در زیر سایه بخششِ ...!
2014/4/11 یـادی از نسل کُشی در روانـدا
2014/3/7 زنـان هنوز، برای آن «حـق ِ انتخـاب» که ... !
2014/2/18 آن هوادار و این هوادار، کی بره این همه راه را ...!
2014/2/11 شـرم بر شما مُدعیـانِ اصلاح طلبی که
2014/1/18 بـاز زائیـدهِ ایـن منـاسبـاتِ آخـونـدی، زر زد
2014/1/15 حضور برخی هنرمند، در تـالار قاسم الجبارین (رودکی سابق)
2013/12/19 به یـاد تمامی کسانی که برای آزادی، جنگیدند
2013/12/8 اسرار کلیدِ آ سد روحانی شـارلاتـان را ... !
2013/12/1 مرگ عشق های قدیمی، همیشه در خاطره ها، ماندنیست
2013/11/27 من بودم، حاجی نُصرت، آقا کِری و آبجی اشتون!
2013/11/3 اعـدام شـد !
2013/10/27 مُـذاکـرات محـرمـانـه زیـر لحـاف 1- 7 !
2013/9/15 تـابستـانـی بـر سـاحـل خـونیـن ِ یـک نـظـام
2013/9/7 بیـاد نسلی سرکش ِ مبـارز، و تسلیـم نشـدنـی
2013/9/3 امـا شگفتـا از ...!
2013/8/31 وفـای بـه عهـد و پیمـان، بـا
2013/8/23 بـاور کنیـد که، کامپیوتر شما خـراب نیست !
2013/6/26 انـدیشـه افشیـن ها را نمی توان کُشت
2013/6/23 چه روحانی، چه مصباح یزدی، زن
2013/6/19 4 سالِ دیگه "آقا"،سپاه و بسیج راضی ...!؟
2013/6/12 بـا آنهـا، هـرگـز
2013/6/10 اوج عقلانیت "آقا" و 8 کاند ... !
2013/6/7 بـاور کنیـد اگـر رژیـم پهلـوی
2013/5/31 کدام سوگُلی، به حجله رهبر می رود !؟
2013/5/24 چـرا تـو ... !؟
2013/5/17 ایـن بـار نـامـزد جـدیـد "آقـا" کیست!؟
2013/2/27 چـوب حـراج بـر سـر ِ ...!
2013/2/15 بقول شاعر، ایـن کُجـا و آن کُجـا
2013/2/8 پاچه و یقه گیری در مجلس، بـازتـابِ دوران ِ"طلایی امام"
2013/1/25 بـه بهـانـه ِ مسابقه فـوتبـال ِ و جایگاه مُقـام انسـان...!
2013/1/18 اولین جرقه شامورتی بـازی توسط ِ ...!
2013/1/8 نگذاریم آن رقص مرگ ...!
2012/12/20 بشنو از دغل کاری، چون حکایت می کند!
2012/12/14 وقتی خود ِ"آزادی بیـان" هم، سلاخی می شود!
2012/12/7 «نسیـم ِ آزادی، در راه است»
2012/11/30 سـونـامـی درونی نسلی، در راه است!
2012/11/26 بیاد هنرمندان و نویسندگان سلاخی شده
2012/11/24 در شکـار روبـاه ...!
2012/11/16 لایـروبـی طـویـلـه اوژیـاس
2012/11/3 طنـز ِ ایـران تـریبـونـال ...!
2012/10/19 مُخـالـف یـا اپُـوزیسیـون، کـدام یـک !؟
2012/10/1 جـدل "خودمونی" به زبـان سـاده ...!
2012/8/31 اثـراتِ " تلـخ و شیـریـن ِ" تبعیـد ...!؟
2012/5/15 حـالا نقـی یا تقـی، چه فـرقـی می کنـد!؟
2012/4/27 بـه بهـانـه اول مـاه مـه!
2012/3/11 امسـال سـالِ آخـر ِ ، کُـل ِ رژیـم بـایـد بـره
2012/3/7 آیـا مـالـه کشـی، حـد و مـرزی هم دارد!؟
2012/2/29 صندوقی که خون نداها،سهراب ها و خاکستر ترانه موسوی ها
2012/2/28 بـه بهـانـه جـایـزه اُسکـار...!