تقی روزبه

2021/10/7 نگاهی به تشدیدتنش با کشورآذربایجان و چشم اندازآن در بسترقطب بندی های منطقه!
2021/10/3 تصویرآخرالزمانی دبیرکل ازبحران جهانی،سترونی راه حل هایش،و صورت بندی بحران از منظری دیگر
2021/9/16 آشفتگی و فقرگفتمان در یک میزگرد!
2021/8/16 تحولات افغانستان: کابوس یا واقعیت؟
2021/8/11 کرونا و قتل عامی که درجریان است!
2021/8/4 تنفید، نعل وارونه خامنه ای و شاید«شام آخر»!
2021/7/20 تنوع درسازمان یابی کارگران را به رسمیت بشناسیم!
2021/7/12 پیرامون استراتژی و تاکتیک پیشروی جنبش در دوره پساتحریم«انتخاباتی»
2021/7/6 کابوس بازگشت مجدد ترامپ! بحران جهانی انتقال و خطوط عمده عبوراز آن!
2021/7/1 زمانی برای سرمستی وسرخوشی خامنه ای!
2021/6/23 تحریم کوبنده استان تهران بخصوص شهرتهران وپیشروبودن زنان درتحریم!
2021/6/21 جنایتکار باپای خود به «میدان» آمده است! باستقبالش بشتابیم!
2021/6/19 بمناسبت برکشیدن نام رئیسی ازصندوق:آیا این لقمه بزرگ درگلوی رژیم گیرخواهد کرد؟
2021/5/4 چیز مهمی که خامنه ای عامدانه از آن سخن نگفت؟!
2021/5/1 محل واقعی منازعه کجاست؟
2021/4/20 نظریه «دولت های غارتگر» چه نسبتی با سرمایه داری واقعا موجود دارد؟
2021/3/21 ایستاده در ملتقای سلطنت و جمهوریت در قابی با هنرمندان، به چه معناست؟!
2021/3/15 یک نمایش خیابانی!
2021/2/27 انقلاب بدون تاریخ یا تاریخ بدون انقلاب؟!
2021/2/11 معنای دورویدادمهم سیاسی: چرا رژیم از بنیان گذارخود عبور می کند، و «گربه» پنجول می کشد!
2021/2/6 از غارافلاطون تا تونل زمان!
2021/1/31 حکم مضحک خامنه ای: در دهه فجر برسردرهرخانه ای پرچم جمهوری اسلامی بزنید!۶۲۰ کلیک ‫۲۰٫۷۰۶
2021/1/13 ایجاب و نفی جنبش ها در نزدآلن بدیو و تناقضات
2021/1/7 غلیان بحران انتقال قدرت در آمریکا، و بسامدهای آن در رژیم ایران!
2020/12/24 تغییرقانون اساسی نظام به شکل خزنده و پراگماتیستی!
2020/12/19 رمززدائی از عجله بیش از حد رژیم در اعدام روح الله زم و فریب وی تا واپسین دم!
2020/12/5 بازتکثیر:بمناسبت بزرگداشت محمدملکی که تاواپسین یک دم ازمبارزه علیه استبداد بازنایستاد
2020/11/28 وضعیت شبه جنگی منطقه در دوره انتقال قدرت در آمریکا و رابطه ای آن با تهدیداخیر ترامپ در حمل
2020/11/11 مشخصات جهان پساترامپ وپارادایم دولتهای خدمات اجتماعی ترازنوین(همراه با پاسخ به برخی انتقاد
2020/11/2 انتخابات آمریکا و شش مانع مهم پیشروی ترامپ!
2020/10/9 از آرمانشهر«سکولاریزم حداکثری» تا نفی آزادی های بی قید و شرط عقیده و بیان!
2020/9/29 بحران انتخاباتی آمریکا: جهان در انتظاراولین مناظره ترامپ و بایدن
2020/9/1 کشتارتابستان ۶۷ و بیرون زدن دم خروس و قسم حضرت عباس حامیان میرحسین موسوی!
2020/8/26 سکانس دوم نبردآمریکا باشورای امنیت سازمان ملل، وادعای آغاز«فصل جدیدی»در روابط ایران وآژانس
2020/8/20 گسترش جنبش کارگری و ویژگی های آن؛ آیا واردنقطه عطف تازه ای شده ایم
2020/8/16 نگاهی فشرده به شکست قطعنامه آمریکا و پی آمدهای آن
2020/8/2 # اعدام لغو بایدگردد! تکذیب حکم اعدام یا حرکت با چراغ خاموش؟
2020/7/30 تاکتیک درخشانی که فرمانده کرونا بکارگرفته است!
2020/7/25 چهارنکته پیرامون پیمان ۲۵ ساله
2020/7/16 تا این جا یک به هیچ به نفع جنبش! هشتک اعدام نکنید! و افرایش هزینه اعدام
2020/7/5 حمله به تأسیسات هسته ای نطنز و پوسیدگی رژیم!
2020/7/1 جنبش توفنده ضدتبعیض نژادی، ویژگی ها، و گشودن قلمروهای تازه!
2020/6/9 آگامبن، و دامگه دوگانه کاذب جهان آنالوگ و دیجیتال!
2020/5/8 پاندمی کرونا، بحران انتقال و صورت بندی آن!
2020/4/4 بیواقتصادسیاسی کرونا، این اسب تروای کوچولو، و آشفته بازارگفتمانی!
2020/3/29 کرونا و تقابل سیاست های دولت و نهادهای پزشکی
2020/3/22 پیرامون وضعیت اضطراری و چهارگزاره برون رفت مرتبط با آن!
2020/3/10 مفسربی بی سی: تحلیل سیاسی یا سرگردانی سیاسی؟
2020/3/3 سه شنبه بزرگ!
2020/2/27 نگاهی به دو موضوع روز: پیرامون برخوردحاکمیت با کرونا و خطرتحویل آسانژ به دولت آمریکا
2020/2/21 ضرورت فراروی از دوگانه کاذب شرکت و عدم شرکت در «انتخابات»
2020/2/19 تحریم «انتخابات» و تلخکامی فرخ نگهدار!
2020/2/14 «حلال زادگی» شاخص تمدن بزرگ اسلامی!
2020/2/11 پنج گزاره جعلی روحانی در سخنرانی بزرگداشت ۲۲ بهمن!
2020/2/8 تنورسردنمایش انتخاباتی رژیم و رویکردتحریم گسترده آن دوسریک معادله!
2020/2/3 برگزیت: پایان بحران یا آغازی تازه در آن؟
2020/1/31 وقتی نمایش جایگزین واقعیت می شود: پیرامون «معامله قرن»
2020/1/28 دوره قبض قدرت، بحران بازتولید و تناقض خفه کننده!
2020/1/25 آکسفام:مردم می پرسندآیامیلیاردرها (به عنوان میلیاردر) بایدوجودداشته باشندیا نه؟
2020/1/21 گزارش آکسفام از بحران ها و تبعیض های فزاینده جهانی؛ فریادی که در مجمع سرمایه داران گوش شنو
2020/1/16 به بهانه امامت نمازجمعه توسط خامنه ای: قدرت و متافزیک قدرت!
2020/1/9 قاسم سلیمانی و تولدیک امامزاده جدید؟!
2019/12/15 معنای تحولات انگلستان، پیروزی بوریس جانسون و دشواری حزب کارگر به مثابه حزب رفرم!
2019/12/12 شخصیت سازی وتلاش سیستم برای بازنمائی و کنترل جنبش ها!
2019/12/1 سخنی پیرامون صورت بندی عمومی جنبش و نقش«طبقه متوسط »
2019/11/25 یادداشت پنجم و یک جمع بندی: از هفت روزی که ایران را تکان داد!
2019/11/19 فرمان سرکوب وتشدیدمقاومت! نبردی که حول قلمروزدائی وقلمرزائی توسط قیام جوانان درجریان است!
2019/11/18 ورودجنبش به فازدوم و چالش های پیشاروی آن
2019/11/17 یاداشت هائی پیرامون: کالای استراتژیک و «خطای» استراتژیک و غلیان خشم عمومی!
2019/11/9 نسبت «دازاین» انسان و «دازاین» حیوان در دو پرده!
2019/9/29 نگاهی به دو موضوع مهم داخلی و بین المللی: بن بست دیپلماسی و پارادوکس تؤسعه در چین
2019/9/18 کودتای فقیهانه ولرزه وپس لرزه های حمله پهبادی-موشکی به قلب بازارجهانی نفت!
2019/8/28 حضورظریف دراتاق تهاترسران ۷قدرت بزرگ غرب وسورپرایزمکرون! چه خبراست؟!واهداف حمله اسرائیل
2019/8/24 نشست گروه ۷ و نسبت آن با دستورکارهایش!
2019/8/19 چندنکته پیرامون پاسخ های کانال «رمزپیروزی» و گردانندگان آن به انتقاد«همه با هم»
2019/8/11 نسبت عرصه خصوصی و عمومی و معنای جدال های پشت آن!
2019/8/4 سریال تمام نشدنی حباب های سیاسی!
2019/7/22 شکارجاسوسان یا نمایش اقتدارکاذب؟
2019/7/16 نگاهی به توپ وتشرهای خامنه ای بدون اشاره به مذاکره باآمریکا ودل پیچه های یک بحران درآمریکا
2019/7/12 دو درس یک نئولیبرال وطنی از شکست سیریزا در انتخابات یونان
2019/7/10 آیا تلاش تازه مکرون برای گشودن پنجره تازه ای برای مذاکره بین ایران و آمریکا شانس موفقیت دا
2019/6/23 پرسش و پاسخ هائی پیرامون بحران چپ و چگونگی برون رفت از آن*
2019/6/9 به مناسبت سی امین سالگردمرگ خمینی: نقش رفسنجانی دربرافراشتن فرانکشتاینی بنام خامنه ای!
2019/5/11 از نمایش قدرت نظامی تا بکارگیری آن، چقدر فاصله هست؟
2019/4/9 آیا باید در انتظار «سیل» سیاسی هم باشیم؟!
2019/3/10 طیف بندی گفتمانی و چند چالش مهم جنبش زنان!
2019/3/2 به بهانه استعفا و بازگشت ظریف: بحران در فرایندبازتولیدقدرت!
2019/2/24 «هویت ایرانی» به مثابه برابرنهاد«هویت دینی» به چه معناست؟
2019/1/28 وقتی حرکت برلبه تیغ، تبدیل به پیش رعشه های یک برجام دوم وموشکی می شود!
2019/1/24 نمایش اقتدار یا زوال اقتدار؟ قهرمان یا ضدقهرمان؟
2019/1/19 کنکاشی پیرامون جنبش جلیقه زردها، ماهیت و پی آمدها
2018/12/20 جنبشهای اجتماعی طبقاتی وشیفت پارادایم دولتهای اجتماعی ترازنوین!
2018/11/29 اسلاوی ژیژک در حسرت یک ترامپ چپ!
2018/11/25 اگر ف.م .سخن مشاور رضاپهلوی می شد؟
2018/11/19 گفتمان ضدسرمایه داری و درس های بزرگ مبارزه پرشکوه کارگران هفت تپه!
2018/11/9 نتیجه انتخابات میان دوره ای آمریکا،پی آمدهاوچشم اندازبحران سرمایه داری
2018/10/28 نگاهی به چند رویدادمهم بین المللی
2018/10/22 قدرت بحران و بحران قدرت! به مناسبت قتل فجیع جمال خاشقجی
2018/10/18 جنبش اعتراضی معلمان و تقابل دو گفتمان!
2018/10/14 روحانی: تغییرشیفت از گفتاردرمانی به امیددرمانی!
2018/10/2 ‍سرنوشت برجام درپاسخ پرسشهای تارنمای جنبش جمهوریخواهان دموکرات ولائیک
2018/9/29 تلاش میرحسین موسوی برای تبرئه خمینی از جنایت تابستان سیاه ۶۷!
2018/9/27 سخنرانی حسن روحانی بر چه پایه ای کوک شده بود؟!
2018/9/20 شوخی تاریخ!
2018/9/12 هفده سال پس از واقعه تراژیک و سرنوشت ساز ۱۱سپتامبر!
2018/8/31 رئیس جمهورسرسپرده، و بحران بازتولیدقدرت در جمهوری اسلامی
2018/8/27 مضحکه استنادایران به عهدنامه مودت سال ۱۳۳۴!
2018/8/21 رضاپهلوی و ابتذال گفتمانی!
2018/8/14 پنج نکته پیرامون فراربه جلوی خامنه ای و پس زمینه های آن
2018/8/12 تأملی بر سه واقعه
2018/8/1 نمایش گوشه ای از سترونی پاره ای از مدعیان «براندازی» که نتوانسته اند امیدی برانگیزند!
2018/7/14 «برگزیت» و کنترل بحران به شیوه انگلیسی!
2018/7/4 دولت آمریکا و حباب سیاسی مجاهدین خلق!
2018/6/28 به نام «صدای سوم»، به کام «صدای دوم»!
2018/6/19 وقتی اصلاح طلبان به فکر«نجات کشور» می افتند!
2018/6/11 در آستانه دیدارترامپ و اون: دیدارتاریخی یا ضدتاریخی؟
2018/6/10 نمایشنامه ظهورمجددمومیائی ها!
2018/6/6 مطرح شدن خطرانقلاب سیاسی و اجتماعی در خبرگزاری جمهوری اسلامی!
2018/6/3 وقتی سرمایه داری غرق در بحران با ستایش ازیک اقتصاددان«مارکسیست» به آسیب شناسی خود می پردازد
2018/5/21 معنای عروج مقتداصدر!
2018/5/18 نگاهی به پی آمدهای خروج آمریکا از برجام، بن بست رژیم حاکم بر ایران و حساسیت اوضاع!
2018/5/12 به جنبش ها خیره شویم و از آن ها بیاموزیم!
2018/5/1 گسترش اعتراضات،پراکندگی،واهمیت اشکال میانجی دردوحوزه عمل و گفتمان برای شکل گیری جنبش سراسری
2018/4/20 دو عنصراصلی کنشگری خلاق در شرایط حساس کنونی!
2018/4/9 برند«چپ» و نشست کلن!
2018/3/15 کیش شخصیت و معنای« سوسیالیسم با طعم چینی»!
2018/3/11 جنبش زنان در مصافی بزرگ با آزار وخشونت جنسی، و ترامپیسم هم چون نماد ادغام مردسالاری و قدرت
2018/3/6 احمدی نژاد در نقش چوپان دروغگو، که یک بار راست گفت و کسی باورنکرد؟!
2018/2/21 میزگردبی بی سی و میزانسن طنزآمیزی که حضورفرخ نگهدار و مخملباف بر دوصندلی مقابل هم بوجودآورد
2018/2/13 چهلمین سالگردانقلاب بهمن در سه پرده!
2018/1/25 بحران های سرمایه داری و مجمع جهانی سرمایه داران (داووس)
2018/1/6 نگاهی به مختصات، چالش ها و شرایط حاکم بر جنبش اعتراضی، بیم ها و امیدها!
2017/12/31 پیش لرزه های زلزله سیاسی-اجتماعی؟
2017/12/14 چرا ترامپ، اکنون، بیت المقدس را پایتخت اسرائیل اعلام کرد؟
2017/12/9 پایان یک خودفریبی بزرگ! لحظه مواجهه با حقیقت تلخ!
2017/12/6 به استقبال شانزده آذر- روزدانشجو- برویم!
2017/11/28 رویکردتازه و خطرناک"حکومت اسلامی!
2017/11/5 انقلاب اکتبر و ادعای کودتا!
2017/10/13 آغازدوره پسابرجام؟ آغازآرامش قبل از طوفان؟
2017/9/26 دفاع از حق تعیین سرنوشت از کدام منظر؟