حسن نایب هاشم

2017/2/20 در "انتخابات" مدیریت شده رياست جمهوری کانديداهای نيروهای دموکراسی خواه را معرفی کنيم
2014/4/5 پيرامون حکم اعدام ریحانه جباری
2012/12/24 به موازات "انتخابات" مديريت شده رياست جمهوری و شوراها، معرفی کانديداهای خواهان دموکراسی
2011/7/10 به موازات انتخابات مجلس نهم،کانديداهای جنبش اعتراضی خواهان دموکراسی وحقوق بشررا معرفی کنیم!
2009/5/18 نامه دوم در هفدهمين اعتصاب غذا
2009/4/30 اعلام اعتصاب غذا
2009/1/22 کانديدای واحد نيروهای خواهان دموکراسی و حقوق بشر
2008/6/28 با شادمانی پايان اعتصاب غذای ارژنگ داودی، به اعتصاب غذای خود پايان می دهيم!
2008/6/20 با ديگران آغاز کردم و با شما پايان می دهم مصطفی و ارژنگ عزيز
2008/6/15 باديگران آغاز کردم و با شما پايان می دهم مصطفی و ارژنگ عزيز
2008/3/10 نامۀ ششم در بيست و هشتمين روز اعتصاب غذا
2008/3/2 نامۀ پنجم در روز بيستم اعتصاب غذا
2008/2/24 بابک عزيز، لب ها را ز هم بگشا!
2008/2/16 نامه سوم در روز ششم اعتصاب غذا، روز اعتراض سراسری برای آزادی همه دانشجويان زندانی
2008/2/14 يادداشتی از روز چهارم اعتصاب غذای ۳۳ روزه
2008/2/10 اعلام اعتصاب غذای ۳۳ روزه به مردم ايران
2007/9/3 نامه‌ى سوم به عدنان حسن‌پور و هيوا بوتيمار
2007/8/27 دومين نامه به عدنان حسن‌پور و هيوا بوتيمار
2007/8/22 نامه‌اى به عدنان حسن‌پور و هيوا بوتيمار
2007/8/18 اعلام اعتصاب غذا تا پايان اعتصاب غذاى عدنان حسن‌پور و هيوا بوتيمار