آراز سلیمانی

2013/3/6 بازهم بگوئید به غیر فارسها در ایران ظلم نمیشود
2013/3/5 به سرکوب ملتهای غیر پارس در ایران پایان دهید
2013/3/3 آیا ایران به سوی تجزیه می رود؟
2013/3/2 کتاب هاي «ايراني» را به رودهيرمند ريختند
2013/2/22 وضعیت کلی زبانهای مادری در ایران
2013/2/21 پيام زندانيان تبريز از داخل زندان هموطن ! رژيم ضد بشري ايران در اقدامي سازم
2013/2/20 پولی که احمدی نژاد گفت پول امام زمان است، دزدی از آب در آمد !
2013/2/13 وخامت حال حسن ارک در زندان تبریز
2013/2/9 خامنه ای تورک نیست
2013/2/7 بی خبری از وضعیت عظیمی قدیم
2013/2/5 حمله و پرتاب کفش به احمدی نژاد در قاهره
2013/2/2 وضع مدارس ایران,لطفا به تمام دنیا برسانید
2013/1/30 بابا شرف داشته باشید
2013/1/29 جاوید نظمی فعال ملی ــ مدنی آزربایجان تحت شکنجه است
2013/1/28 هفته دوم مناظزه آقای اسماعیل نوری علا و احمد اوبالی - 2
2013/1/28 هفته دوم مناظزه آقای اسماعیل نوری علا و احمد اوبالی - 1
2013/1/23 اعدام جوانان عرب با طناب تمامیت ارضی ایران
2013/1/18 بازهم ترک ستیزی در سینمای ایران
2013/1/16 پایان پهلویسم
2013/1/14 مناظره تلویزیونی آقای جمشید شاهمد و اوغوز ترک در GUNAZ TVدر 10.01.2013آ
2013/1/13 جعل کتیبه های تاریخی در ایران و رسوائی مدنیت فارس
2013/1/11 پاسخ به نوشته آقای داریوش برادری
2013/1/6 یادداشتی در پیرامون حق سرنوشت و برگزاری رفراندوم در آذربایجان جنوبی
2012/12/29 ما گرگ باران دیده ایم حکایت تجاوز به هانیه ی زلزله زده در آذربایجان و اهداف
2012/12/29 منشور تقلبی تر از تقلبی کورش را به تهران آورده بوده اند
2012/12/5 اعتراض در استادیوم آزادی به تبعیضات دولت ایران