محمدرضا لوایی

محمدرضا لوایی
2014/8/7 پلشتی افکار پان فارسیسم
2014/8/3 ادبیات، عشق، مقاومت، اعتراض و آزربایجان، و نسلی که دوستش دارم (۱)
2014/7/31 و جغرافیای رستگاری من تبریز است
2014/7/28 سه تکه از آزادی
2014/7/25 از این می ترسم که در احاطۀ اندیشه های کوچک بمیرم
2014/7/15 با محیطی که احاطه ام کرده است
2014/6/2 به رویاهای چشمان سیاه تو تجاوز شد
2014/5/27 غیر فارس های موجود در ایران و فلسفۀ اسارت و آزادی آنها
2014/5/19 دموکراسی گشادگی نیست گشودگی است حاج آقا
2014/5/14 افتخار پارس، نژاد پرستی و دیگر هیچ
2014/5/7 تمام شد، تبریز دیگر برایتان تاریخ نخواهد نوشت
2014/4/24 چاخانیسم همزاد پان فارسیسم
2014/4/5 اندوه انسان ترک و اندوه انسان فارس
2014/3/24 اندوه بردگان اسارت آنها نیست ترس آنهاست
2014/2/22 خوانش جدید ده ده قورقود، قسمت دوم ( به غارت رفتن خانۀ سالور قازان )
2014/2/1 دختر در اساطیر ما آتش است و خون و خورشید
2014/1/13 بوی " مورات ککیللی " و حریم سلطان و سلطه
2013/12/17 انسان شما یا شمشیر رستم خواهد شد و یا گلنگدن کلاشینکف حسنی
2013/10/12 مردگانم مواظبم هستند ویسلاوا شیمبورسکا
2013/10/6 "علی معلم" ملغمه ای از مداحی و هتاکی
2013/9/9 جواد طباطبایی ترکیبی از تحقیر و خود بزرگ بینی
2013/8/31 چشمهایت را بردار برویم آیسودا
2013/8/27 شاهنامه یک اثر اسطوره ای نیست
2013/8/23 " سهراب کشون " فرهنگی و سیاسی پان فارسیسم
2013/8/17 و تو چه می دانستی که باکو چاقو خواهد کشید ؟
2013/8/12 مثل اولین روزهای جمهوریت
2013/8/8 که آذربایجان می سوزد و می میرد از تشنگی و گرسنگی
2013/2/24 کشتی دومرول با مرگ به اضافۀ سارای
2013/2/6 هنر، آذربایجان، اخلاق، پروانه، قورباغه و آرامش در متن
2013/1/21 زبان و هویت فراتر از امر و نهی ها
2012/12/24 آذربایجان، هویت و مبارزه
2011/4/3 جمهوریت زیر عبا