دیدگاهها

هر از گاهی در صحبتها و حتی مشاجره با برخی افراد ناقل تفکرات پان فارسیستی که برخورد میکنیم ، شده که بپرسم آیا ، همان بلایی که در یک قرن اخیر بر سر اقوام غیر فارس علی الخصوص تورکها آوردن و همچین شرایطی را مهیا میکردن فارسها چکار میکردن؟
در حالی که نژاد پرستی در ایران بیداد می کند و ایران در صدر جدول کشورهای نژاد پرست دنیا قرار دارد، با تظاهرات مردم در ایران می خواهند چه چیزی را اثبات کنند؟ می خواهند بگویند در کشور گل و بلبل ایران اصلا از این خبرها نیست، و بر روی نژادپرستی خود سرپوش بگذارند، طبیعتا همه دنیا می داند که در ایران ملتهای غیر فارس صد سال است که از تحصیل بزبان مادری محروم هستند، و به اشکال مختلف به آنها توهین می شود، و همچنین به معتقدین ادیان و مذاهبی بجز شیعه شدیدا فشار وارد می شود.
سخن امروز اینست که راه تنفس سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی جامعه ایران در حال انسداد است، ناله های این ملت تاریخی خسته از دیکتاتوری و استبداد را دریابیم.
کمپ موریا چندین بار بیشتر از ظرفیت خود انباشته از انسانهایی است که هر یک خود قربانی سیاست های سودجویانه دولت هایشان بوده اند. ازدحام پناهجو در این مکان خود بستری مساعد برای شیوع ویروس مرگبار کوید ۱۹ است. فاجعه در راه است و سرنوشت این پناهجویان در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.
آغاز انسان اندیشمند در ماقبل تاریخ
امروزه اشاره میشود که فلسفه شرقی در کشورهای هند و چین کهن تر از فلسفه غربی یونان باستان است. عمر وداهای هندویستی حدود 3500 سال و قدمت قوانین و ادبیات همورایی در بین النهرین را حدود 3800 سال تخمین میزنند. اشعار اسطوره ای هومر در یونان باستان بیش از 2800 سال قدمت دارند.
دیگر دوران دور منقل و بساط می و میخانه نشستن و در عالم نئشگی و مستی و هپروت برای زلف یار و گرز رستم شعر سرودن و برای ملت خود تاریخهای مالیخولیائی نوشتن و جوکها تحقیر آمیز ساختن برای ملتهای دیگر و در راس آنها ترکها بپایان رسیده
آنهائی که سالها در زندانهای سیاسی رژیم با چشمان بسته در سلولهای انفرادی محبوس بودند، تحمل این روزهای کرونائی در خانه، برایشان مثل آب خوردن است
نئومارکسیسم؛ یعنی رنسانس هگل گرایی
اندیشه های "نئومارکسیسم" در فاصله میان دو جنگ جهانی اروپا در قرن 20 متکی به نوزایی اندیشه های هگلی بود. شاگرد لوکاچ در فرانسه، "لوسین گلدمن" در سال 1964 با نوشتن کتاب "جامعه شناسی رمان" نظرات او را ادامه داد. گلدمن میان ساختار رمان و ساختار اولید نظام سرمایه داری یک شباهت و هم ریشگی میدید.
فکر تولید سلاح بیولوژیک ویروس کرونا، فقط می تواند از تخیلات کمونیستها و شیعه ها تراوش کند،
فلسفه خلاف رشته اخلاق و تئوری شناخت فاقد محتوا و معنی خاص خود است. این رشته، علم منطق هم نیست، علمی است که توضیح میدهد و تجزیه و تحلیل میکند و به انسان میگوید چگونه جهان در آگاهی انسان به اشکال گوناگون بوجود می آید.