دیدگاهها

ما بیشمارانیم
اسماعیل بخشی و سپیده قلیان
ما خواهان آزادی هرچه سریع تر اسماعیل بخشی و سپیده قلیان هستیم.
پرونده‌سازی‌های ناموسی و تحریک خانواده‌ها، ارتباط فعالان جنبش‌های اجتماعی را با افراد و نهادها جاسوسی و توطئه جلوه دهند تا از این طریق، صدای کارگران را در بیان آزاد خواسته‌هایشان خاموش، اعتراضات‌شان را متوقف، اعتماد به نمایندگان منتخب ‌شان را سلب و با ایجاد جو بی‌اعتمادی و تفرقه قدرت‌شان را تضعیف کنند.
اتحاد برای دموکراسی در ایران
عجز و ناتوانی رژیم در حل نیازها و مطالبات اولیه مردم و به خصوص مزدبگیران یدی و فکری، و راندن بخش عمده‌ای از مردم به زیر خط فقر، از یک سو به گسترده‌ترین جنبش مدنی و همبستگی اجتماعی مردم ما در چهار دهه اخیر منجر شده، و از سوی دیگر بن‌بست‌های درونی حکومت را آشکارتر ساخته است.
در درجه اول، برخورد سازنده و اعتمادساز نیروهای سیاسی با یکدیگر و تلاش برای پیدا کردن نقاط مشترک و احتراز از تأکید بر روی نقاط افتراق است.
این محافل بهتر است قبل از سر دادن شعار نه شرقی نه غربی و سنگر گرفتن پشت جمهوریخواهی، خود را از آشفتگی سیاست های پانول وار میان براندازی حکومت اسلامی و استحاله (اقناع خشونت پرهیز و قطره چکانی حکومت به تغییر در پروسه زمانی نامعلوم) برهانند و تکلیف خود را با بدترین نوع دخالتگری و تجاوز آئینی، سیاسی، فرهنگی و دینی اسلامگرایان روشن کنند!
شكنجه
اصل ٣٨ قانون اساسى هرگونه شكنجه براى گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است ،اما شواهد ،كارنامه حكومت،رفتارهاى سركشانه مقامات ريز و درشت نظام ،نامه هاى زندانيان ،فايل هاى صوتى،مصاحبه ها و ويديوها و وقايع روزمره نادرستى اين ادعاى حكومت را ثابت مى كند .
اسماعیل بخشی باید روشنفکران، نخبگان و دانشگاهیان، هنرمندان و چهره های فرهنگی را به مناظره دعوت کند و در این مناظره، سکوت آنها در شرایط کنونی جامعه را به پرسش بگیرد. وظیفه ی آنهاست که واقعیت درونی زندگی در فضای کنونی جامعه را آشکار کنند. یعنی عریان سازی کیفیت درونی زندگی زیر بار ستمی که دیگر تحملش ناممکن است
مصدق با آشنایی ژرفی که با قوانین اساسی مشروطه های اروپایی و تاریخ آنها، بویژه اولین قانون اساسی فرانسه داشت، و با شناخت بهای گزافی که برای برقراری آنها پرداخته شده بود، و با دانش وسیعش درباره ی قانون اساسی مشروطه ی ایران و سابقه ی مشارکتش در مبارزات و حوادث سهمگینی که به کسب آن انجامیده بود، می دانست که هر پیشرفت در زمینه ی قانون اساسی می بایست با آغاز از همان سنگر آغاز شود
ایرانیان نخستین مبتکر نظام اداری کشوری در جهان و ملتی واحد و رنگارنگ می باشند. تقسیم این یگانگی به واحدهای قومی-زبانی، و اتحاد آنان در یک نظام فدرال قومی-زبانی، امری ناشدنی، غیرعقلانی و واپسگرایانه است!
شکنجه گران بدون دلیل یا هیچ حرفی تا سر حد مرگ مرا شکنجه کرده، زیر مشت و لگد گرفتند، که تا ۷۲ ساعت در سلولم از جایم نمی‌توانستم تکان بخورم و آنقدر زده بودند که حتی از تاب درد خوابیدن هم برایم زجزآور بود و امروز پس از گذشت تقریباً دوماه در دنده‌های شکسته‌ام، کلیه‌ها، گوش چپم و بیضه‌هایم احساس درد می‌کنم
عده ای به نام هویت چی که در اکثر ادارات حکومتی نفوذ کرده اند مانع سخنرانی آقای طباطبایی شدند و واکنش تمام مقامات درباره ی عدم برگزاری این سخنرانی سکوت توأم با رضایت بود....محمدمهدی عبدخدائی از گروه تروریستی «فدائیان اسلام»، به عنوان «استاد تاریخ» به تبریز آمد و به دو چهره ی مهم آذربایجان که در انقلاب مشروطیت نقش مهمی داشتند تهمت های ناروایی زد ....پس از قتل کسروی، عبدالحسین هژیر، وزیر دارایی وقت، گفت: « بنده عقیده دارم که این آدم (کسروی) مهدور الدم است؛ اگر او را کشتند کار صحیحی بوده است»!
رهائی‌خواهان امروز جهان چاره‌ای ندارند جز ابداع هر چه مبرم‌تر طرحی دیگر و نو در رهایی از سلطه‌ها… و شرطبندی و مبارزه در راه آن.