ویژه ایران گلوبال

در دفاع از سوسیالیسم (۵۲)
ما معتقدیم؛ برای گسترش مبارزات آزادی خواهانه، عدالت طلبانه و ضد سلطه ی مردم میهنمان، برای داشتن نقشی سازنده و درخور تحولات کشورمان، به حضور "چپ مقتدر و متحد" در صحنه ی سیاسی کشور نیازمندیم. و برای نیل به این هدف بایستی فراتر از وحدت حزبی محدود، اتحاد و ائتلافی فراتر و وسیعتر، در قالب "جبهه ی چپ" با حضور نحله های مختلف آن و قبول تنوع و تفاوت در دیدگاه هایشان، حول خواسته های شناخته شده چپ، بعنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر را در دستور کار خویش قرار داد.

گفتار ١) دکتر علی شریعتی و اصلاحات رضا شاه

دکتر علی شریعتی یکی از شخصیتهای تاثیرگذار قشر مذهبی است و نمونه ای است بارز از نهویه برخورد مذهبیون و اسلامگرایان با اصلاحات سیاسی ـ اجتماعی ـ فرهنگی قطب ایرانی به رهبری رضا شاه.
انتشار از: 
اکنون از دل زایمان پردرد اپوزیسیون، جنبش سکولار دمکراسی زاده شد، که براستی می تواند حلقه پیوند ملت ایران جهت گذر از حکومت اسلامی و ایجاد نظام مبتی بر سکولار دمکراسی در کشور گردد.
این موضوع که در اتاق های در بسته مذاکرات پان اسلامیست ها با غرب چه می گذرد ؛ نتیجه اش هرچه باشد؛ در این وظیفه اپوزیسیون تغییر ایجاد نمی کند که با وفاق ملی بر ثقل سکولار دمکراسی، راه گذر از حکومت اسلامی تدارک دیده شود. چنین باد!
بدینوسیله از خانم گیتی شیرزاد برای انتشار اتهامات و افشاگریهایی که علیه ایشان صورت گرفته پوزش می‌خواهیم. طبیعی است حق پاسخگویی ایشان به همه مقالات منتشر شده، محفوظ است.
نامه حامد احمدی؛ یکی از تازه اعدام شدگان
حکومت خونریز اسلامگرایان شیعه به هیچ طیفی از دگراندیشان رحم نکرده و نمی کند. سلطه گران حاکم، فرزندان خلف پیشینیان خود هستند و موجویت شان با فساد، خرافات، کشتار و خونریزی عجین است. نامه حامد احمدی نه درباره یهودیان ایستاده در صف کوره آدم سوزی فاشیسم هیتلری، نه سرگذشت ارامنه بی دفاع و در انتطار زنده بگور شدن توسط جنایتکاران در ترکیه، و نه شرح اسارت کردها در دست داعش است، این فریادی از سیاهچال های حکومت اسلامی است! حکومتی که در جنایت علیه بشریت با فاشیست های آلمان و ترکیه رقابت می کند.
جامعه رویاهای زیبا ، خوابهای صد سال بعد نیست. جامعه جایی ست که آدمها در آن چون گرکهای هار همدیگر را میدرند. این ماهیت «روابط اقتصادی-اجتماعی» حاکم بین آدمهاست. در این باتلاق «درندگی» تنها نیرویی پیروز است که تدارک تصرف قدرت را از وظایف مهم خود بداند.
بین اژدها نمی توان کبوتر بود.