ویژه ایران گلوبال

امروز پارلمان آلمان نسل کشی تاریخی ارامنه توسط ترکیه را مورد بررسی قرار می دهد. پرداختن به جنایت علیه بشریت در تاریخ ترکیه، از منظر دادخواهی قربانیان و محکومیت جنایت، از اهمیت سیاسی، تاریخی و اجتماعی بزرگی برخوردار است. این اقدام آلمان به معنای گرفتن دسته چک سفید از ترکیه کنونی و سراغازی برای نقد و طرد سیاست های فاشیستی در این کشور است. انگیزه هائی که ترکیه را به نسل کشی ارامنه هدایت کرد، همچنان در نظام سیاسی حاکم وجود دارند که در ائتلاف جنایتکارانه مثلث ترکیه، داعش وعربستان سعودی بازتاب دارد.
"رسانه ی ایران" بهتراست دراندیشه شکاف بین مردم و حکومت باشد
کار کردن به روش فردی یا جمعی حق انتخاب فرد است و محترم.
آنچه قابل نقد و ایراد است « دخالت در علاقه و فکر» دیگری ست. که من شخصاً چنین چیزی از آقای کیانوش توکلی ندیده ام.
اما حکومت اسلامی ایران، عملاً به جز دخالت در « فکر و علاقه ی» شهروندان خود انگار کار دیگری ندارد. نه ببخشید دارد، به قهقرا بردن همه جانبه ی جامعه در تمام زمینه ها.
و ژرف نمودن شکاف بین مردم و حکومت.
خردمندانه است که رسانه ی ایران به جای شکاف خیالی در ایران گلوبال در اندیشه شکاف واقعی و عمیق مردم و حکومت باشد.

پاسخ به افسانه ضد زن بودن فردوسی، محمد مستوفی

سروده هایی از شاهنامه که از سوی کسانی نشانه ی "دیدگاه ضد زن" فردوسی شمرده شده اند، در واقع نقل گفته های برخی از شخصیت های داستانی هستند که فردوسی روایت کرده است، نه دیدگاه خود فردوسی.
انتشار از: 
ما بعنوان سربازان آزادی، استقلال (نفی سلطه آئینی) و سکولار دمکراسی ایران، نمی توانیم از مبانی انسانمدارانه جهانشمول سیاسی، فرهنگی و اخلاقی خود چشم پوشی نمائیم و در میدان حکومت اسلامی بازی کنیم. می دانیم که هرگونه حمایت از حکومت اسلامی، مترادف با برسمیت شناختن بردگی ایران و ایرانیان و نیز تقویت سلطه اسلامگرایان است. بنابراین ضرورت دارد که با صدای بلند اعلام کنیم؛ اگر دشمنان خانگی ("بیگانگان ایرانی نما") جنگی را آغاز کنند، ما موظف هستیم نخست دشمنی که خانه را اشغال کرده، خلع سلاح کنیم.
ایران از تناقض دو نیروی کاملن متضاد رنج می برد. نیروی نخست مردم هستند که خواهان صلح، همزیستی مسالمت آمیز و نظامی سکولار دمکراسی بوده، دوم حاکمان اند که هرآنچه از حنجره آنها بیرون می اید، هیچ سنخیتی با فرهنگ، تاریخ و اهداف مردمان ایران نداشته و ندارد. ما نسبت به سیاست های ویرانگرانه و فاجعه بار حکومت اسلامی هشدار می دهیم و خواهان آنیم که، کشورمان از مدار جنگ طلبی، کشمکش های ارتجاعی - مذهبی، عربده کشی های لمپنی و ماجراجوئی های اسلامگرایان خارج شود.
اگر خطايى كه از آن مى گريزى من هستم در اين صورت رهايى خواهى يافت، اما چه سود، كه آن خطا خود تويى !

کسادی آشکار رأی گیری امروز رژیم جمهوری اسلامی

امروز 7 اسفند 1394، ده ها میلیون تن از ایرانیان با شرکت نکردن در رأی گیری فرمایشی رژیم جمهوری اسلامی، مخالفت خود را با تمامیت این رژیم ننگین ابراز کردند.
آنهایی هم که رأی دادند، اکثریت بزرگشان نه به خاطر موافقت با رژیم، بلکه با پندار "جلوگیری از پیروزی تندروهای رژیم" به پای صندوق ها رفتند.
انتشار از: 
تلفن ها را برداریم و به همه آنها که عشق به انسان، ایران و آزادی مردمانش را در دل دارند، زنگ بزنیم و بگوئیم که برای تعیین تکلیف با حکومت کهریزکی آماده شویم.
رای ما، برچیدن حکومت اسلامی است؛ از همینرو خیابان جایگاه رای ماست نه صفوف صندوق های رای گیری حاکمان.
تا هنگامی که پیش شرط های انتخابات آزاد و دمکراتیک مهیا نگردد، تا هنگامی که حق دمکراتیک ایرانیان در کنار گذاشتن حکومت اسلامی برسمیت شناخته نشود، ما رای مان را در خیابانها فریاد خواهیم زد!
يادداشت هايى براى زبان مادرى ام و تقديم به زبان مادرى ام