حسن جداری

23.06.2021 - 01:19 نظام ظلم و استثمار!
19.06.2021 - 00:27 مروری بر یک قرن مبارزه و سرکوب در ایران!
22.12.2020 - 22:48 اعدام های پی درپی، نشانه ترس و وحشت رژیم!
18.11.2020 - 12:09 سرنگونی رژیم، در گرو همبستگی و اتحاد عمل !
02.11.2020 - 00:15 تشدید تضادهای بینا امپریالیستی در جهانی پر تلاطم!
25.09.2020 - 11:30 نگاهی اجمالی به تاریخ گذشته ایران!
02.09.2020 - 16:02 در نکوهش پان فارسیست ها!
27.07.2020 - 22:31 اهمیت عنصر آگاهی در جنبش های کارگری!
04.07.2020 - 23:06 نفش رژیم شاه در به قدرت رسیدن رژیم حمهوری اسلامی!
26.06.2020 - 23:56 ایران ، سرزمین ملت ها،آداب و رسوم و ربان های مختلف!
10.02.2020 - 00:15 انقلاب، کدام انقلاب، دموکزاتیک یا سوسیالیستی!
15.12.2019 - 21:16 مروری بر زندگی پر تلاطم جعفر پیشه وری!
03.12.2019 - 22:27 دشمن مشترک زحمتکشان کرد، ترک، فارس و ....1
21.11.2019 - 00:24 قهر انقلابی توده ها، پاسخ قهر ارتجاع هار!
10.11.2019 - 00:42 نقش حیدر عمو اوغلی در تاریخ مبارزات زحمتکشان ایران
30.05.2019 - 22:18 نه به حمله نظامی امریکا، نه به رژیم جمهوری اسلامی، زنده باد انقلاب !
21.05.2019 - 00:23 اقوام، ملت، ملت های ایران!
02.05.2019 - 23:49 کشمکش و تبانی بین قدرت های امپریالیستی بر سر تسلط برجهان
31.12.2018 - 20:50 بهار خاطره ها!
31.12.2018 - 00:01 پان اسلامیسم و پان آریائیسم، دو روی یک سکه!
18.12.2018 - 21:49 کارگر می رزمد ، ذلت نمی پذیرد!
25.08.2018 - 16:22 گلزار خاوران!
11.08.2018 - 11:25 ظلمه قارشی عصیان!
07.08.2018 - 23:01 زبان فارسی، زبان تحمیلی برای ملت های غیر فارس ایران!
04.08.2018 - 00:34 خیزش های سهمگین توده ها، ناقوس مرگ رژیم را به صدا در آورده است!
22.07.2018 - 23:30 راه رهائی کارگران و زحمتکشان ایران!
01.07.2018 - 17:09 آذربایجان خلقی نین آنا دیلی!
02.05.2018 - 22:30 نگاهی اجمالی به تاریخ صد سال گذشته ایران !
08.01.2018 - 12:52 جمهوری اسلامی، جمهوری ایرانی، جمهوری دموکراتیک کارگران و زحمتکشان!
04.01.2018 - 10:50 جمهوری کشتار و جنایت!
01.01.2018 - 19:25 آذربایجان، به پا خیز!
31.12.2017 - 20:16 خیزش های پرشور و رزمنده ضد رژیمی در سرتاسر ایران!
31.12.2017 - 01:16 قدرت زحمتکشان!
30.06.2017 - 12:09 پدیده ای به نام شوونیسم در سایت های اپوزیسیون!
20.06.2017 - 18:24 خون ندا!
08.06.2017 - 23:50 حل مساله ملی در ایران، در گرو سرنگونی رژیم!
24.05.2017 - 00:18 بیر خورداد قیامی !
21.05.2017 - 22:50 انتخابات فرمایشی رژیم، چه چیزی را تغییر میدهد؟
12.05.2017 - 00:34 چرا باید انتخابات فرمایشی رژیم را تحریم کرد؟
30.03.2017 - 21:21 رقابت امپریالیست ها و خطر وقوع جنگ جهانی سوم!
22.02.2017 - 19:28 به یاد خواننده مردمی، قمر الملوک وزیری!
07.02.2017 - 12:17 قووزانان طوفان دی آذربایجان!
25.01.2017 - 23:41 نگرش به گذشته ها، به مثابه درمان آلام اجتماعی!
16.01.2017 - 22:29 طوفان خشم!
11.01.2017 - 16:43 مرگ هاشمی رفسنجانی و قیل و قال " اصلاح طلبان" !
01.01.2017 - 10:44 حرکت تاریخ
23.12.2016 - 22:08 شوونیست های برتری طلب ، چه میخواهند؟
17.12.2016 - 22:27 راه ما!
11.12.2016 - 23:27 دو رژِیم آزادیکش، دو کشتار وحشیانه!
28.11.2016 - 22:08 جواب خصم خونخوار!
19.11.2016 - 15:08 باز هم در باره " فراکسیون مناطق ترک نشین مجلس"! پاسخی به یونس شاملی در این زمینه
13.11.2016 - 13:41 یاری جستن از "روح" کوروش! جهت توجیه برتری طلبی قومی و نژادی
03.11.2016 - 19:43 فراکسیون مناطق ترک نشین مجلس، توطئه و تمهیدی ارتجاعی!
31.10.2016 - 18:20 ناسیونالیست های ضد کمونیست آذربایجان، سرکوبگران آزادیخواهان
30.09.2016 - 21:35 دنیائی پر تلاطم ، رخداد های تکان دهنده!
27.09.2016 - 16:18 شوق و شور جانفشانان!
20.09.2016 - 16:44 مساله ملی، اپوزیسیون بورژوائی و طبقه کارگر!
16.09.2016 - 20:30 ننگ تاریخ بشر!
12.09.2016 - 20:36 دشت خاوران!
25.08.2016 - 21:31 مظهر جهل و خرافات!