بهنام چنگائی

2013/7/27 ای وصالِ ناکجایِ محال!
2013/7/22 تناقضات چاره ناپذیر رژیم اسلامی
2013/7/14 دلایل فرونشینیِ اسلام سیاسی
2013/7/8 آشفتگی کوتاه یا فرونشینی اسلام سیاسی؟
2013/7/4 راهِ خیال و گام های ساده لوح
2013/7/1 تعارضات چپ در بزنگاه ولایت و دزدانش
2013/6/23 رژیم، قتال و ضدکارگری اسلامی
2013/6/22 بقای شب و دست غیب !
2013/6/19 تاسی به اراده و خیزش توده ها
2013/6/13 هک سایت سازمان راه کارگر توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی
2013/6/11 رویاپردازی یا شرایط بروز خیزش توده ای کدام؟
2013/6/7 شرایط خیزش تاریخی و توده ای مهیاست!
2013/6/3 جسارتی فراتر از تحریم انتخابات و چیزی در شأن تجربه 57 !
2013/5/30 نه، ددِ جماران، انتخاب ِدخترِ بهاران ما نبود!
2013/5/26 مگر، تحریم و فشار توده ای بشکست ساختار دیانت و ویرانی ولایت بینانجامد!
2013/5/18 فرصتِ دیگر انتصاب یا دامگه پایانی مرگ؟
2013/5/12 بازی انتخابات و تکرار انتصاباتِ ولایت
2013/5/9 برای فرزاد کمانگر: معلم انسانیت و مهربانی
2013/5/6 دیالکتیک جمهوریت علیه ولایت!
2013/4/29 تراژدی کارگر و ملایِ سرمایه!
2013/4/27 " بر خالی دهان های پُر فریاد "برای گرامیداشت روز کارگران
2013/4/21 انتخابات ولائی، جز تحقیر ِاندیشه، تجربه و تاریخ نیست!
2013/4/17 "با هم به پیشواز یکم ماهِ مه روز کارگران برویم"
2013/4/13 زلزله و انسان ِسیاهبختِ فقیر
2013/4/11 میلتاریسم غرب، دیکتاتورها و حقوق ملت ها بخش3
2013/4/5 میلتاریسم غرب، دیکتاتورها و حقوق ملت ها بخش 2
2013/4/1 مجالِ "سیزده بدر"
2013/3/29 میلتاریسم غرب، دیکتاتورها و حقوق ملت ها بخش یک
2013/3/19 جام گوارای نوروز و بهاران بکامتان
2013/3/18 زیر پوست زیبای نوروز
2013/3/14 «چهار شنبه سوری »
2013/3/10 نبرد جویندگان نان و آزادی با پیشوایان چاه های نفت!
2013/3/6 همگام با 8 مارس علیه جهل، ستم و سنتی برخیزیم که زن را"نیمه انسان"می داند
2013/2/21 نسل کشی سوریه در فردای ایران
2013/2/17 شبیخونِ کلاهِ ولایت!
2013/1/30 جنبش فراملی اخوان المسلمین
2013/1/26 راه مشترک شاه و شیخ خائن
2013/1/19 تعریف ِهویت ملی، سیاسی و طبقاتی!
2013/1/13 خر سران دزد و جانی در گِل
2013/1/11 در سوگ علی اکبر شالگونی، مبارز راه آزادی و نان
2013/1/7 ناسیونالیسم و جهانِ انسان
2012/12/31 "سال نو را به هموطن نان و همنوعان مسیحی مان در گستره جهان تبریک می گوئیم."
2012/12/28 "در اسارت شیخ و شاه"
2012/12/22 تضاد تنگ نظری با آینده ایران بخش3
2012/12/18 تضاد تنگ نظری با آینده ایران
2012/12/12 آیا نگرانِی منتقدان ایران تریبونال بجا نبود؟
2012/12/8 تضاد تنگ نظری با آینده ایران
2012/12/3 من و انسان
2012/11/26 "گره دشوار همگرائی پلورالیستی چپ" بخش 2
2012/11/20 "گره دشوار همگرائی پلورالیستی چپ"
2012/11/16 ستار ها سرآخر رژیم را پائین خواهند کشید؟
2012/11/9 مرز نگاه، نقد و عمل انقلابی با
2012/11/8 "عصرِ بیمارِ فلک سواران"
2012/11/1 قلل فساد و تعدیل قوای رهبری بین آنان
2012/10/24 "خود کُشی از ترس مرگ "
2012/10/19 "در انجمادِ وجدان"
2012/10/17 تنور داغ جنگ اسلام پناهان برای پخت چیست؟
2012/10/13 " طنز تلخ میدان یابی پادشاهیِ "